ÇINAR İLÇESİ ATATÜRK BULVARI ÇARŞI YENİLEME YAPIM İŞİ
Tarih : 24-05-2022 1146 defa incelendi

 

T.C.

ÇINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 ÇINAR İLÇESİ ATATÜRK BULVARI ÇARŞI YENİLEME YAPIM İŞİ

 

 ÇINAR BELEDİYESİ

 

 

 

3-İhalenin

 

a) İhale (son teklif verme) tarih ve

:

03.06.2022 - 11:00

saati

 

 

b) İhale komisyonunun toplantı yeri

:

BELEDİYE ANA BİNASI 3.KAT TOPLANTI SALONU

(e-tekliflerin açılacağı adres)

 

 

 

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka

 arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere

 yaptırılamaz.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine

 sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil

 memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden

 

 sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

[Metin Kutusu: 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.]

 

 

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza

 kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

 

Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e- anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

 

İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

 bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan

 istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

 

 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 

Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

 

Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

15.Diğer hususlar: