KREDİ KULLANILMASI
Tarih : 20-08-2019 456 defa incelendi

T.C. ÇINAR İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Dok. No : ÇB.Yİ.07.F.3 Rev. No : .. Rev. Tarihi : 00 Yay. Tarihi : 17.12.2013 Karar Tarihi 20.08.2019 Karar No. 61 Kararın Konusu Kredi Kullanılması Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler Meclis Başkanı: Bedri KAYA-Belediye Başkanı Meclis Üyeleri: Davut DATUMANİ, Necla TAMRİŞ, Mehmet DÜZÜN, Nurcan ÇAKI BENZİGÜL, Delil METİN, Salime FİDAN, Mikail TEMİZ, Kübran ÖZTÜRK, Kadri ÇELİK, Remziye DURAN, Lütfi BIÇAK, Songül KARACA, Berivan DAL, Bedrettin KARABULAK, Necat ARSLAN, Hadi GÜLÇER, Mustafa ÖZMEN, Adil SUBATAN, Şeref BAKIR, Fırat DUMAN, Âdem GÜNEŞ, Mahmut DAĞHAN, Mehmet Sinan MENEKŞE, Hamit PİÇAK, Mustafa TUNÇ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 20 Ağustos 2019 Salı günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. Belediye Başkanı Bedri KAYA’ya ait 15.08.2019 tarih ve 184 sayılı “Kredi Kullanılması” konulu yazısı incelenerek gereği düşünüldü. Belediyemizce “Çınar İlçesi Ana Cadde ve Sokakların Düzenlenmesi Parke Taşı Yapım İşi” projelendirilerek 2018/368853 kayıt numarası ile KDV hariç 19.161.000,00 TL bedel ile ihale edilerek yatırımın % 80’lik kısmı tamamlanmış ve aynı zamanda buna denk gelen KDV dâhil 15.962.145,45 TL hak ediş ödemesi yapılmıştır. Geriye kalan kısım ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Proje çalışmalarının tamamlanabilmesi ve yüklenici firmanın hak ediş ödemelerinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 10.000.000,00 TL (Onmilyonlira) kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz çevre temizlik vergisi, elektrik ve hava gazı tüketim vergisi, işgal harcı, su, ulaştırma ve kira gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanının yetkili kılınması meclisçe oy çokluğu ile ret edildi. BAŞKAN Bedri KAYA KÂTİP Berivan DAL KÂTİP Necat ARSLAN T.C. ÇINAR KAYMAKAMLIĞI Kararın Sayısı : 2019/51 Kararın Tarihi : 09/08/2019 Teslim Alındığı Tarih : 15/08/2019 Defter Kayıt Numarası : Teslim Alanın Adı Soyadı : İbrahim Halil ÜRÜN Görevi : Yazı İşleri Müdürü İmzası :