TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ RAPORU
Tarih : 01-07-2019 492 defa incelendi

T.C. ÇINAR İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Dok. No : ÇB.Yİ.07.F.3 Rev. No : .. Rev. Tarihi : 00 Yay. Tarihi : 17.12.2013 Karar Tarihi 01.07.2019 Karar No. 40 Kararın Konusu Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Belediye Meclisini Teşkil Eden Kişiler Meclis Başkanı: Bedri KAYA-Belediye Başkanı Meclis Üyeleri: Davut DATUMANİ, Necla TAMRİŞ, Mehmet DÜZÜN, Nurcan ÇAKI BENZİGÜL, Delil METİN, Salime FİDAN, Mikail TEMİZ, Kübran ÖZTÜRK, Kadri ÇELİK, Remziye DURAN, Lütfi BIÇAK, Songül KARACA, Berivan DAL, Bedrettin KARABULAK, Necat ARSLAN, Hadi GÜLÇER, Mustafa ÖZMEN, Adil SUBATAN, Şeref BAKIR, Fırat DUMAN, Âdem GÜNEŞ, Mahmut DAĞHAN, Mehmet Sinan MENEKŞE, Mustafa TUNÇ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci Maddesine göre, 01 Temmuz 2019 Pazartesi günü, saat 14.00’te Belediye binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. Kadın ve Erkek Eşitliği Komisyonunun 28.06.2019 tarih ve 2019/03 sayılı ve “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği” konulu raporu incelenerek gereği düşünüldü. Kadın ve Erkek Eşitliği Komisyonunca; 24-28 Haziran 2019 tarihlerinde konu ile ilgili yapılan çalışmalar aşağıda sunulmuştur. Kadının ve erkeğin sosyal olarak belirlenen rol ve sorumluluklarına toplumsal cinsiyet adı verilmekte olup, bu olgu toplumdan topluma ve zaman içinde farklılık göstermektedir. Ulusal ve uluslararası düzeydeki güncel politikalar, bireyler arası eşitsizliğe yol açmakta ve oluşan eşitsizlik alanlarında kadınlar daha da eşitsiz konumda bulunmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle kadınlar daha az sağlıklı, daha düşük eğitimli, daha az işgücüne katılan, daha az gelir getiren işlerde çalışan pozisyonlardadır. Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların ikinci sınıf insan muamelesi görmeleri, düşük olan toplumsal statüleri, kaçınılmaz olarak onların verilen sağlık ve eğitim gibi hizmetleri kullanmalarını, hizmetlerden zamanında yararlanmalarını da olumsuz etkilemektedir. Bütün bu nedenlerden dolayı kadının güçlendirilmesi ve konumunun geliştirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının politika, strateji ve uygulamalara yansıtılması büyük önem taşımaktadır. Cinsiyetler arası eşitliğin sağlanması ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığının ortadan kaldırılması doğrultusunda Dünya’da ve Türkiye’de yapılan girişimlere rağmen, henüz istenilen düzeye ulaşılamamıştır. Bu amaçla; Belediyemizce ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza ve özellikle çalışanlarımıza bu konuda eğitim verilmesi bir zaruret haline gelmiştir. Belediyemiz Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü işbirliği ile belediyemiz yöneticileri ile meclis üyelerine Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği konusunda eğitim verilmesi komisyonca uygun görülmüştür. Şeklindeki raporunun kabul edilmesine belediye meclisince oy birliği ile karar verildi. BAŞKAN Bedri KAYA KÂTİP Berivan DAL KÂTİP Necat ARSLAN T.C. ÇINAR KAYMAKAMLIĞI Kararın Sayısı : 2019/33 Kararın Tarihi : 10/06/2019 Teslim Alındığı Tarih : 10/06/2019 Defter Kayıt Numarası : Teslim Alanın Adı Soyadı : İbrahim Halil ÜRÜN Görevi : Yazı İşleri Müdürü İmzası :