AKARYAKIT ALIM İHALESİ
Birimi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Türü Mal Alımı
Konusu AKARYAKIT ALIM İHALESİ
Tarihi 06-01-2021

T.C.

ÇINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

 

 

 

 

 

ÇINAR BELEDİYESİ AKARYAKIT ÜRÜNLERİ MAL ALIM İŞİÇınar Belediyesi Akaryakıt Ürünleri Mal Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/676936

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

GAZİ MAHALLE ATATÜRK BULVARI 23 21750 ÇINAR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası

:

4125112178 - 4125112161

c) Elektronik Posta Adresi

:

yaziisleri@cinar.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Motorin Euro Dizel 280.000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin 12.000 Litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Belediyemizin İhtiyaç duyduğu motorin Belediyemiz Makine İkmal Bakım Şefliğindeki 50.000 litrelik akaryakıt deposuna peyderpey boşaltılacaktır. Benzin Araçlarımıza peyderpey verilmek üzere ilçe merkezi imar sınırları dâhiline getirilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Belediyemizin İhtiyaç duyduğu motorin Belediyemiz Makine İkmal Bakım Şefliğindeki 50.000 litrelik akaryakıt deposuna peyderpey boşaltılacaktır. Benzin Araçlarımıza peyderpey verilmek üzere ilçe merkezi imar sınırları dâhiline getirilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Çınar Belediyesi 3.Kat İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

06.01.2021 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) İstekli Bir Akaryakıt Ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu İse Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Verilmiş Teklif Sahibinin Akaryakıt Ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu Olduğunu Gösteren ve iş bitimine kadar geçerliliği olduğuna dair belgeyi ibraz edecektir.

b)İstekli Bir Akaryakıt Ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi İse Teklif Sahibinin Bayisi Olduğu Kuruluştan Verilmiş Akaryakıt Ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi Olduğuna Dair Bayilik Yazısı Ve Bayilik Sözleşmesinin iş bitimine kadar geçerliliği olduğuna dair belgeyi ibraz edecektir.

c)İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

a)Alınacak akaryakıt ürünleri için TSE standartlarına ve TÜPRAŞ spesifikasyonlarına uygunluk taahhütnamesi
b)İhale konusu işin bir kısmı veya tamamı alt yüklenicilere yaptırmayacağına ilişkin taahhütnamesi

4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

İhale konusu malın ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren TSE belgesi ve TSEK belgesi gibi belgeler ile işin gerektirmesi halinde Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından verilen sertifikaların sunulması gerekir. Ancak, bu kalite kontrol kuruluşlarının uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş olduklarının Türk Akreditasyon Kurumu’ndan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir.

a)Piyasaya arz edilecek yeni ürünlerin ilgili teknik düzenlemeye uygun olması zorunludur. Üretici, piyasaya sadece güvenli ürünleri arz etmek zorundadır. Teknik düzenlemelere uygun ürünlerin güvenli olduğu kabul edilir. Teknik düzenlemenin bulunmadığı hallerde, ürünün güvenli olup olmadığı; ulusal veya uluslararası standartlara; bunların olmaması halinde ise söz konusu sektördeki iyi uygulama kodu veya bilim ve teknoloji düzeyi veya tüketicinin güvenliğe ilişkin makul beklentisi dikkate alınarak değerlendirilir.

b)Bir ürünün güvenli kabul edilmesi için; ürünün bileşimi, ambalajlanması, montaj ve bakımına ilişkin talimatlar da dahil olmak üzere özellikleri; başka ürünlerle birlikte kullanılması öngörülüyorsa bu ürünlere yapacağı etkiler; piyasaya arzı, etiketlenmesi, kullanımı ve bertaraf edilmesi ile ilgili talimatlar ve üretici tarafından sağlanacak diğer bilgiler ve ürünü kullanabilecek risk altındaki tüketici grupları açısından değerlendirildiğinde, temel gerekler bakımından azamî ölçüde koruma sağlaması gerekir.

4.3.2.3. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Teklif edilen petrol ürünleri; EPDK tarafından belirlenen evsaflara, TSE standartlarına, Tüpraş Spesifikasyonlarına uygun olacaktır. Yeterli şart ve seviyede ulusal marker tatbik edilmiş olacaktır. Ulusal marker tatbik edilmemiş ürünler kabul edilmeyecektir. Bu konuda başbakanlığın 15.10.2007 tarih ve 26671 sayılı genelgedeki esaslara göre işlem yapılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çınar Belediyesi 2. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.