Mali Hizmetler Müdürlüğü Yönetmeliği
Tarih : 194 defa incelendi

ÇINAR BELEDİYE

B A Ş K A N L I Ğ I

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

ÇINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Mali Hizmetler Müdürlüğünün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Mali Hizmetler Müdürlüğünün kuruluş, görev, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen,

Belediye                 : Çınar Belediyesini,
Başkan                   : Çınar Belediye Başkanını,
Başkan Yardımcısı : Belediye Başkan Yardımcısını,
Meclis                    : Çınar Belediye Meclisini,
Encümen                : Çınar Belediye Encümenini,
Müdürlük               : Mali Hizmetler Müdürlüğünü,
Müdür                    : Mali Hizmetler Müdürünü,
Şef                          : Mali Hizmetler Müdürlüğü Şefini,
Personel                 : Mali Hizmetler Müdürlüğü çalışanlarını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Müdürlüğün Görevleri

Kuruluş

MADDE 5- (1) 5747 sayılı yasa ile kurulan ilçemizde, Mali Hizmetler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48 inci maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak kurulmuştur.

(2) Çınar Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü;  Su Abone Şefliği ve Tahakkuk Tahsilât Şefliği alt birimlerinden oluşur.

Müdürlüğün görevleri

MADDE 6- (1) Müdürlüğün görevleri:

İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,
İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,
İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,
Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,
Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teşkilat, Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Teşkilat

MADDE 7- (1) Mali Hizmetler Müdürlüğü idari teşkilatı müdür, Su Abone Şefliği, Tahakkuk Tahsilat Şefliği ve büro personelinden oluşur.

(2) Büroların sayı ve görevlerini belirlemede Başkanlık Makamının uygun görüşü üzerine müdür yetkilidir.

Personelin unvan ve nitelikleri

MADDE 8- (1) Mali Hizmetler Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

Mali Hizmetler Müdürü: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin hükümleri ve “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.
Şef: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin hükümleri ve “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.
Personel: Memur, işçi ve sözleşmeli çalışan tüm personeli kapsar.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri, yetki ve sorumlulukları:

Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder,
Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,
Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,
Müdürlüğün sevk idare ve disiplininden sorumludur,
Personeli arasında yazılı görev dağılımını yapar,
Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup, memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,
Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar,
Müdürlük bünyesinde görev yapan birimlerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar,
Mali Hizmetler Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar,
Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir,
Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verir, tedbirler alır ve uygulatır,
Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur,
Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisine sahiptir,
Disiplin amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verir,
Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapar, rastlayacağı aksaklıkları giderir,
Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenler, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunur,
Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit eder,
Birimdeki tüm görevlerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapar,
Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşir,
5393 sayılı kanunu ve diğer belediye mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

Müdürlüğe bağlı şeflik ve görevleri

MADDE 10- (1) Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

Bağlı şeflik ve büroları: Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Mali Hizmetler Şefliği görev yapmakta olup, şefliğin görevleri ile bu görevleri yapmakla yükümlü bağlı bürolar aşağıda gösterilmiştir.

Şefliğin görevleri:

Büroda çalışan memurların ve yardımcı personelin devamlılığını takip etmek yetkisine sahiptir, büroda çalışan memurların düzenli çalışmalarını sağlamak ve denetlemek, disiplini sağlamak,
Yazışmaları takip etmek, havale edilen evrakların yasal sürelerinin takibini sağlamak ve gerekli tenkitleri yerine getirmek,
Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Müdüriyet ve Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesini sağlama yetkisine sahiptir,
Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Müdüriyet Makamına önerilerde bulunma yetkisine sahiptir,
Kendisine bağlı memurları yönetmek, öneri ve talimat verme yetkisine sahiptir,
Büroda yürütülen tüm faaliyetleri kendi yetki ve sorumluluğu çerçevesinde koordine etmek, planlamak ve programlamak,
Müdür tarafından verilen diğer görevleri ifa etmek,
Evrakların usulüne uygun havale edilmesi, takip ve gerektiğinde ilgiliye bilgi vermek,
İvedi ve günlü evrakların zamanında yetkili kişiye ulaşmasını sağlamak,
Büronun iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasından, kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden sorumludur,
Evrakların dosyalandırılarak arşivlendirilmesi işlemlerini takip etmek,
Büro ile üst amirleri arasındaki koordinasyonu sağlamak,
Müdürlüğün aylık faaliyetinin hazırlanmasını sağlamak,
Yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından müdüre karşı sorumludur,
Kendine verilen işleri, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürütüp, süresinde bitirilmesini sağlar,
Resmi kurum ve kuruluşlar ile belediyenin müdürlükleri arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak üzere resmi yazışmalara müdürden önce imza atar,
Uygulamada eksiklik ve aksaklıkları giderici tedbirler alır, uygulama birliğini sağlar ve personeller arasındaki görüş farklılığından doğan anlaşmazlıkları giderir.

Su Abone Şefliğinin görevleri;

Abone Olma Koşulları

Özel ve Tüzel kişiler döşenmiş olan su ve kanalizasyon şebekesine bağlantı yapabilmeleri için Belediye’ye başvuruda bulunurlar.
Belediye başvuruları inceleyip, abone türünü saptayarak bağlantının yapılıp yapılamayacağını yasal, idari ve teknik yönden araştırır. Sonuç başvuru sahibine bildirilir.
Bağlantı için bir engel bulunmuyorsa, başvuru sahibi yürürlükteki tarifelere göre bağlantı, hizmet ve teminat bedellerini makbuz karşılığı öder, abone sözleşmesi imzalandıktan sonra işlemi yapılır.
Abone, aboneliğin devamı koşulu ile suyun geçici bir süre için kesilmesini isteyebilir.
Abonelik sözleşmesinin iptali istenmez ise, abone sözleşmesi aynı koşullarla yenilenmiş sayılır.
Abone, borcunu ödeyerek abone sözleşmesini iptal etme hakkına sahiptir.
Abone, abonelikten doğan haklarını başkasına devredemez.
Başka bir abonelikten dolayı borcu olan kişilerle bu borç ödenmeden veya takside bağlanmadan yeni abonelik sözleşmesi yapılmaz. Taksitlerin ödenmemesi halinde yeni aboneliğin de suyu kesilebilir.
Abonenin ölümü durumunda borç ve alacakları varislerine intikal eder. Ölüm tarihinden itibaren üç aylık süre içerisinde varislerden bir veya birkaçının Belediye'ye başvurarak birikmiş borçları da ödemek kaydıyla yeni abonelik yaptırmaması halinde, mevcut abonelik iptal edilerek tahakkuk eden tüm borçlar varislerden tahsil edilir.
Su kullanılan yerde suyu kullanan özel veya tüzel kişiler Belediye ile abone sözleşmesi yapmak zorundadır.
Kiracı noter tasdikli kira sözleşmesini belgelendirmediği takdirde abonelendirme işlemi malik adına yapılır.

Su Abone Hattı

Su abone hattı, Belediye vanasının çıkışından sayacın çıkışındaki bağlantı rakoruna kadar su taşıyan borulardır.
Su abone hattı, Belediye tarafından yapılır ya da yaptırılır.
Su abone hattının mülkiyeti, işletme ve bakımı, faydalanan abonelere aittir. Su abone hattında yapılacak tadilat ve ıslah, Belediye tarafından, masrafları kendilerine ait olmak şartıyla, yapılır.
Su abone hattında meydana gelecek arıza ve hasarlardan, Belediye sorumlu tutulamaz.
Su abone hattına, Belediye’den izin alınmadan hiçbir müdahalede bulunulamaz. Bulunanlar ve zarar verenler hakkında, yönetmelik hükümleri gereğince işlem yapılır. Ancak, mal ve can güvenliğini tehdit eden yangın, deprem, sel vb. hallerde, izin alınmadan, abone tarafından su kesilerek, derhal Belediye' ye haber verilir.

Tahakkuk ve Tahsilât Şefliğinin görevleri:

Belediyemiz sınırları dâhilindeki bina, arsa ve arazilerin 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanuna göre tarh ve tahakkuklarını yapmak,
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanuna göre belediyemiz sınırlarındaki işyerlerinin çevre temizlik vergilerini tarh ve tahakkukunu yapmak,
Emlak, ÇTV ile ilgili evrak ve dokümanları oluşturup bilgisayar kayıtlarına işlemek,
Eksik veya fazla beyanda bulunan mükellefleri tespit edip bu tahakkuklarla ilgili sorun ve hataları düzelterek mükerrer kayıtları gidermek,
2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 12’inci ve 16’ncı maddelerine istinaden ilan reklam vergileri ve 17’nci ve 22’nci maddeleri gereği olan eğlence vergilerini tarh ve tahakkuk ettirmek, denetimlerini yaparak dönem içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflere 213 sayılı VUK gereğince yoklama fişi tanzim ederek resen beyan oluşturmak, vergi ve ceza ihbarnameleri düzenlemek ve ilgililerine tebliğini sağlamak,
2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 29’uncu ve 33’üncü maddeleri gereği olarak haberleşme vergileri, 34’üncü ve 36’ncı maddeleri gereği elektrik tüketim vergilerinin beyanını kabul ederek tarh ve tahakkuk ettirmek,
2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 52’nci ve 57’nci maddelerine istinaden işgal harcını tarh ve tahakkuk ettirmek,
2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 79’uncu maddesi gereği bina inşaat harçları ve kayıt suret harçları, 80’inci maddesine istinaden imarla ilgili harçlardan parselasyon harcı, ifraz ve tevhit harcı, plan ve proje harcı, zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı ve yapı kullanma izni harçlarını, 82’nci madde gereği olarak muayene ruhsat ve rapor harçlarını, 83’üncü maddesi gereği olarak sağlık belgesi harçlarının tarh ve tahakkuk ettirmek,
2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 97’nci maddesine istinaden 5359 sayılı Belediye Kanununda harç ve katılım payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için ücret tarife tekliflerini hazırlayarak Meclise sunmak, tıbbi atık ve katı atık bedellerinin tarh ve tahakkukunu yapmak,
2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun vergi, resim ve harçlara ilişkin maktu olarak en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harç tarife tekliflerini hazırlayarak Meclise sunmak,
Beyana dayalı vergi ve harçların kontrolü, takibi ve kaçakları yoklama memurlarınca yerinde yoklama fişi ile tespit edilerek tarh ve tahakkuk ettirmek,
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86’ncı ve 94’üncü maddeleri gereğince harcamalara katılma paylarının tarh ve tahakkukunu düzenlemek, 213 sayılı VUK dâhilinde ilgililerine tebliğini sağlamak,
Harcamalara iştirak paylarının düzenli alınabilmesi için ilgili birimlerle koordineli çalışmak
İlgili mevzuatlar dâhilinde her türlü vergi, resim ve harçlara ilişkin düzeltme kayıtlarını düzenlemek ve gerekli terkin işlemini sağlamak,
İlgili mevzuat çerçevesinde belediyenin gelirlerini tahakkuk ettirmek.
2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu gereği hazırlanan ve Belediye Meclisimizce kabul edilen gelir tarifesine uygun olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer gelirlerin tahakkuk, tahsil ve takip işlemlerini yapmak,
Belediye gelirlerini arttırıcı gelecekteki çalışmalara ışık tutacak analiz ve raporları hazırlamak, Belediyenin tüm birimlerine gelir artırıcı önlemler alınmasında danışmanlık ve koordinasyon görevini yerine getirmek,
İlgili mevzuat uyarınca yetki ve sorumluluk alanındaki belediye gelirlerinin takibi ve yasal süreler içerisinde tahsili; ilan ve reklam vergisinin tarh, tahakkuk, tahsil ve takibi, çevre temizlik vergisinin tahsil ve takibi, emlak vergisi tahakkuk, tahsil ve takibi, para cezalarının tahsili, diğer vergi ve harçların tahsili işlemlerini tahakkuk bürosuyla organize bir şekilde yapmak,
Ödenmeyen alacaklar için yasal takibat yapılması, 6183 sayılı kanun hükümlerinin uygulanması ve gerektiğinde cebren tahsilinin sağlanması için icra takip bürosuna sevkini sağlamak,
Günlük tahsilâtlarının takibi, sınıflandırılması, raporlanması ve kayıtlarının tutulması,
Yoklama fişini takiben tahakkuk ettirilen vergilerde (213 sayılı VUK doğrultusunda) vergi ve ceza ihbarnamelerinin hazırlanması ve mükellefe tebliği,
Tahsilât makbuz zimmet defterinin tutulması,
Tahsildar irsaliyelerinin, teslimat ve dekontlarının kontrol edilerek alınması, dosyalanması ve saklanması.

Muhasebe Bürosu:

Belediyeye ait tahsil edilen gelirlerin ve alacakların kayıtlarının tutulması, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve para ile ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına ilişkin muhasebe hizmetinin yapıldığı birimdir. Muhasebe bürosunun görevleri aşağıda gösterilmiştir;

Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamak, bankayla ilgili mutabakat işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
Bütçenin hazırlanmasında kullanılacak bütçe hazırlama rehberini, belge ve cetveller ile gerekli dokümanları üst yöneticinin harcama birimlerine göndereceği bütçe çağrısı yazısına ekleyerek ilgili birimlere göndermek,
Harcama birimlerinden gelen bütçe tekliflerini ve performans programlarını kayıtlara geçirerek hazırlık bütçesini oluşturmak,
Yapılan hazırlık bütçesini müdür ile birlikte diğer harcama birimi temsilcileri ile görüşerek idarenin bütçe hazırlanmasında ilgili kanunları, yönetmelikleri dikkate alarak üst yöneticinin belirleyeceği belediyenin bütçesini yapmak,
Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,
Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin yapacağı faaliyet raporu için harcama birimlerine istenilen dokümanları temin etmek,
İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini harcama birimleri ile birlikte düzenlemek,
Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda müdür aracılığı ile harcama birimlerine gerekli bilgileri sağlamak,
Harcama birimleri tarafından istenilen ödenek kayıtlarını tutmak ve düzenlemek, ödeneklere ilişkin bütçe rakamlarının güncelliğini takip etmek,
Bütçe bölümleri arasında yapılacak ödenek aktarmalarıyla ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak,
Müdürlükler tarafından yapılacak olan doğrudan temin usulü ile yapılacak harcamaların takip edilmesini ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak,
Belediyenin mevzuatta belirtilen esaslara göre dönemine ilişkin Sayıştay'a verilmesi gerekli hesapların verilmesini sağlamak,
Belediyenin mali yapısıyla ilgili aylık, üçer aylık ve yıllık dönemler itibariyle raporların hazırlanmasını ve üst yönetime sunulmasını sağlamak,
İçişleri Bakanlığı denetimlerinde gerekli iş ve işlemlerin istenen evrak ve ilgili hesapların verilmesini sağlamak,
Onaylanan yılsonu kesin hesabını ilgili mevzuatında belirtilen süre içersinde Sayıştay’a ve diğer ilgili kamu idarelerine intikalini sağlamak,
Gider hesaplarının takip ve kontrol edilmesini, harcamaların bütçeye uygun olarak yapılmasını sağlamak,
Belediyenin bütün giderlerinin mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak,
Yapılan ödemelerin düzenli olmasını ve ödemelerin takip ve kontrol edilmesini sağlamak,

Ödeme evraklarının (çek, havale) tanzimi ve teslimat düzenlemesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
Kamu kurum ve kuruluşlarına gelir kalemlerinden ayrılması gereken yasal payların ilgili emanet hesaplara alınmasını ve emanet hesapların takibi ile ilgili çalışmaların kontrol ve koordine edilmesini sağlamak,
Belediyenin yükümlülükleri arasında bulunan çeşitli harç, vergi, fon vb. ödemelerin yapılmasını sağlamak,
Çalışanların ücret, mesai, ikramiye vb. nakdi haklarının ödemelerini zamanında yapılmasını sağlamak,
Emekliliği hak edenlerin kıdem tazminatlarının ödemelerini yapmak,
Belediyedeki mali mevzuat ile ilgili konularındaki anlaşmazlıkları incelemek ve gerekiyorsa sorunun çözümü için mali danışmanlık firmalarıyla işbirliği yapmak,
Muhasebe işlemlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak,
Her gün yapılan tahsilâtın gelir kalemleri itibariyle muhasebeleştirilmesini sağlamak,
Aylık gelir tablosu hazırlanmasını sağlayarak amirine sunmak, gelirlerin eğilimleri ile ilgili amirini bilgilendirmek,
Bankalardaki belediyenin hesaplarının banka ekstrelerinin giriş ve çıkışı hareketlerinin sürekli kontrolü ile kasanın ve banka cari hesaplarının tutturulmasını sağlamak,
Tüm sarf evraklarının mevzuata uygun düzenlenmesini sağlayarak muhasebeleştirilmesini sağlamak,
Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

İcra Takip Bürosu:

Veznelerde emlak, arsa, arazi, çevre temizlik vergisi gibi tahakkuklu tahsilâtlar ve kesin teminat, çeşitli gelir, kayıt suret harcı vb. vergi, harçların ödeme ihbarı gönderilmiş fakat ödenmemiş alacakların 6183 sayılı kanuna göre tahsilâtlarını yapmak,
3194 sayılı İmar Kanununa aykırı olarak yapılmış olan inşaatlara, yasanın 40’ıncı, 41’inci ve 42’nci maddelerine göre İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tutulan zabıtlara istinaden çıkan Encümen kararı ile kesinleşmiş olan cezaların tahakkuk ve tahsilâtı yapılamayan, süresi geçmiş olan ödemelere ödeme emri düzenlemek,
1608, 5326 ve 2559 sayılı yasalara istinaden Zabıta Amirliğince düzenlenen ve Encümence onaylandıktan sonra karar ve tebliğ ilmühaberi, tebliğ alındısıyla birlikte müdürlüğümüze zimmetli olarak gönderilen para cezası zabıtlarının ilgili mükellef sicillerine tahakkuk ettirilerek tahsilâtı yapılamayan alacaklarla ilgili işlemleri yapmak,
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce gönderilen inşaat ruhsatı bedellerinin tahakkuk ve tahsilâtı yapılamayan alacaklarla ilgili işlemler yapmak. Süresi içinde ödenmeyen ruhsat bedellerine haciz işlemi takibi yapmak,
Tahsilâtı gecikenlere ödeme emri gönderilmesini sağlamak,
Ödemenin yapılmaması durumunda haciz işlemlerinin başlatılmasını ve yapılmasını sağlamak,
Ödeme emri gönderildikten sonra tahsilâtla ilgili raporlar, icmaller ve cetvellerin hazırlanmasını sağlamak,
Tahsilât yapılamayan gelirleri raporlama düzeni içerisinde takip etmek, tebligat, ödeme emri, haciz yolları ile tahsilâtların yapılmasını sağlamak,
Takibe mahsus alacaklara yapılacak tebligatların hazırlanması ve dağıtılmasını organize etmek,
Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak,
Borçlu mükelleflerin tapu kaydına haciz konulmasını, ödeme yapılması durumunda konulan haczin kaldırılmasını sağlamak,
Takip nedeniyle borçlular tarafından verilen teminatların çözümü ve geri iadesini sağlar,
İlgili müdürlükler ile ilgili kurumlardan gelen evrakların cevaplandırılmasını sağlamak,
Diğer belediyelerle iletişime girip takibe bağlı alacaklarımızla ilgili işlemleri yapmak.

Gelen - Giden Evraka Yapılacak İşlemler

MADDE 11-

Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır, yetkili tarafından havale edilir. Personel, yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
Gelen ve giden evrak, ilgili kayıt defterine tarih ve sayılarına göre kaydedilir. Müdürlük dışına yazılan evrak, zimmetle ilgili birime teslim edilir.

Arşivleme ve Dosyalama

MADDE 12-

Müdürlükçe yapılan tüm yazışmaların birer örneği konularına göre ayrı ayrı klasörlerde arşivlenir.
Dosyalama işlemi konularına göre ayrı ayrı yapılır.

-    Gelen evrak dosyası
-    Giden evrak dosyası

Müdürlükte işlem gören plan, proje ve ruhsatların yılına ve sayısına göre tespiti.

Yazışma

MADDE 13- Belediye birimleri arasındaki yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür. Belediye dışı yazışmalar Başkan ya da Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

 

 

Personelin görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 14- (1) Müdürlük emrinde görevli personeller, kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

Hizmetlerin icrası

MADDE 15- (1) Mali Hizmetler Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek gereği için ilgililerine verilir.
Görevin planlanması: Mali Hizmetler Müdürlüğündeki çalışmalar, müdür ve büro sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.
Görevin icrası: Mali Hizmetler Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

İşbirliği ve koordinasyon

MADDE 16- (1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon;

Mali Hizmetler Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon müdür tarafından sağlanır,
Mali Hizmetler Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre verilir,
Müdür dosyadaki evrakları havale eder ve şefe iletir,
Şeflikte görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

(2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon; Mali Hizmetler Müdürlüğü, Valilik ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, şef ve müdürün parafı ile Belediye Başkanı veya ilgili Başkan yardımcısı imzası ile yürütür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim, Sicil ve Disiplin

Müdürlük içi denetim

MADDE 17- (1) Müdürlük denetimi gerek görüldüğünde müdür tarafından da yapılır.

Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur,
Mali Hizmetler Müdürü, Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

Personel sicil ve özlük dosyaları

MADDE 18- (1) Devlet memurlarının liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde özlük ve sicil dosyaları başlıca dayanaktır.

Disiplin cezaları

MADDE 19- (1) Mali Hizmetler Müdürlüğü çalışan tüm personelle ilgili disiplin işlemlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütür.

 

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 20- (1)Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

Yürürlük

MADDE 21- (1) Bu yönetmelik, Belediye Meclisinin onayından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22- (1) Bu yönetmelik hükümleri, Başkan tarafından yürütülür.