Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü Yönetmeliği
Tarih : 370 defa incelendi

ÇINAR BELEDİYE

B A Ş K A N L I Ğ I

 

KÜLTÜR ve SOSYAL MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

ÇINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün kuruluş, görev, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen,

Belediye                   : Çınar Belediyesini,
Başkan                     : Çınar Belediye Başkanını,
Başkan Yardımcısı   : Belediye Başkan Yardımcısını,
Meclis                      : Çınar Belediye Meclisini,
Encümen                  : Çınar Belediye Encümenini,
Müdürlük                 : Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünü,
Müdür                      : Kültür ve Sosyal İşleri Müdürünü,
Personel                   : Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü çalışanlarını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Müdürlüğün Görevleri

Kuruluş

MADDE 5- (1) 3223 sayılı yasa ile kurulan ilçemizde, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48’inci maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak Belediye Meclisi’nin 04.05.2009 tarih ve 29 sayılı kararıyla kurulmuştur.

Müdürlüğün görevleri

MADDE 6- (1) Müdürlüğün görevleri:

Kültür ve sanat etkinlikleri olarak konserler, sergiler, sempozyumlar, konferanslar, söyleşiler, gösteriler, anma günleri, kültür günleri, festivaller, mahalle şenlikleri ve organizasyonların yapılmasını sağlamak,
Kültürümüze katkı sağlayacağı düşünülen, kitap, kaset ve cd’lerin satın alınması, hazırlanması ve basılması yönünde çalışmalar yapmak,
Açık hava etkinliklerinin düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapmak,
Önemli gün ve gecelerde çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenmesini sağlamak,
Ödüllü ve ödülsüz yarışmalar düzenlemek,
Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren İlçemiz dâhilindeki kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, dernek, vakıf vb. kuruluşlara her türlü desteğin sağlanması ve ortak etkinlikler düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapmak,
Başkanlığımıza bağlı kültürel mekânların kültürel ve sanatsal etkinliğe hazır olmasını sağlamak ve mekânların tahsislerini koordine etmek,
Yapılacak etkinlikleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimine bildirmek ve duyurulmasını sağlamak,
İlçemiz dâhilinde bulunan fakir vatandaşlarımıza, yemek yardımı ve dağıtımı yapmak,
İlçemiz dâhilindeki yardıma muhtaç vatandaşlarımıza ayni ve nakdi yardımda bulunmak,
Okulların ihtiyaçlarını imkânlar ölçüsünde karşılamak,
Eğitmenlerce gençlerimize ve çocuklara hizmet vermek,
İnternet ve benzeri yollarla halka açık eğitim hizmetleri sunmak.

(2) Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin Görevleri

Kitle iletişim araçlarında yer alan belediyemiz hizmet ve faaliyetlerini ilgilendiren konulardaki haberlerin takibini ve tespitini yapmak,
Belediye faaliyet ve hizmetlerinin kamuoyuna duyurulması ile kamuoyundan gelen şikâyet ve görüşlerin tespit, takip ve değerlendirme çalışmalarını yapmak,
Basın yayın organlarında yer alan bütün haberlerin kupür, resim, slayt ve kasetlerini temin ederek cins ve konularına göre sınıflandırarak arşivlemek,
Bütün hizmet ve faaliyetlerimizi kaset, cd, slâyt veya fotoğraflarla tespit etmek, kullanım amaçlarına göre sınıflandırarak arşivlemek,
Başkanlığımız faaliyetleriyle ilgili basın bildiri ve bültenleri hazırlamak, konuyla ilgili cd, kaset, slâyt veya fotoğraflarla birlikte basın organlarına dağıtmak,
Basının hizmet ve faaliyetlerimizle ilgili bilgi isteklerini ilgili birimlerden sağlayarak basına vermek,
Basın yayın organlarına ve mensuplarına ait isim ve adres listelerini düzenlemek, değişiklikleri takip etmek,
Hizmetin yürütülmesi ile ilgili son gelişmeleri izlemek, tedbirler almak, gerekli malzeme ve cihazları temin etmek,
Belediyenin hizmetleri konusunda kamuoyunu aydınlatmak amacıyla tanıtıcı yayınlar yapmak,
Basın yayın mensuplarının, kamuoyunda etkinliği olan kişi ve kuruluşların belediye ile ilişkilerinin geliştirilmesine ve korunmasına yönelik çalışmalar yapmak, karşılıklı ziyaret ve görüşmelerde bulunmak,
İlçedeki muhtarlıkları ziyaret etmek, bölge sakinlerinin dilek ve şikâyetlerini yerinde tespit etmek, değerlendirmeye tabi tutup ilgili birimlere ulaştırmak,
Vatandaşların basın organlarında yer alan şikâyet, görüş ve isteklerini ilgili birimlere iletmek ve takip etmek,
Belediye çalışmalarıyla ilgili olarak Başkanlık Makamının onayı doğrultusunda yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla iyi ilişkiler kurulması ve geliştirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak,
Törenlerle ilgili olarak davetiye bastırmak, bez afiş yaptırmak, broşür bastırmak ve bunların gerekli yerlere asılmasını ve dağıtılmasını sağlamak,
Belde sakinlerinin faydalanabileceği spor etkinlikleri ve organizasyonları yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teşkilat, Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Teşkilat

MADDE 7- (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü idari teşkilatı müdür ve basın, yayın ve halkla ilişkiler personelinden oluşur.

(2) Büroların sayı ve görevlerini belirlemede Başkanlık Makamının uygun görüşü üzerine müdür yetkilidir.

Personelin unvan ve nitelikleri

MADDE 8- (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin hükümleri ve “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.
Basın, Yayın Ve Halkla İlişkiler Personeli: Memur, işçi ve sözleşmeli çalışan tüm personeli kapsar.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri, yetki ve sorumlulukları:

Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder,
Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,
Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,
Müdürlüğün sevk idare ve disiplininden sorumludur,
Personeli arasında yazılı görev dağılımını yapar,
Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup, memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,
Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar,
Müdürlük bünyesinde görev yapan birimlerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar,
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar,
Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir,
Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verir, tedbirler alır ve uygulatır,
Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur,
Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisine sahiptir,
Disiplin amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verir,
Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapar, rastlayacağı aksaklıkları giderir,
Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenler, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunur,
Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit eder,
Birimdeki tüm görevlerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapar,
Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşir,
5393 sayılı kanunu ve diğer belediye mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

Müdürlüğe bağlı birimlerin görevleri

MADDE 10- (1) Birimler, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

a) Bağlı büroları: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Birimlerinin görevleri ile bu görevleri yapmakla yükümlü bağlı bürolar aşağıda gösterilmiştir.

Sosyal İşler:

Gönüllülerin bağışladığı giysi, ev eşyası, kitap gibi ürünleri bünyesinde ayırarak, ilçe sınırları içerisinde yaşayan muhtaç kimselere, gıda, giyim, eğitim ve ev eşyası yardımında bulunarak, yaşamlarına destek olmak,
Yapılacak olan sosyal yardımlarda muhtarlıklar, yardım kuruluşları, vakıf, dernek vb. kuruluşlarla görüşerek koordinasyonunu sağlamak ve diğer kurumlara müracaat edip etmediklerini sorgulamak,
Başvuran ihtiyaç sahiplerinin durumu yerinde incelenerek, yardıma muhtaç durumda olanlar belirlenip, aylık periyotlar halinde gıda, giyim, ev eşyası alanında yardımlarda bulunmak, yapılan yardımların kayıtlarını tutarak arşivlenmesini sağlamak,
Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki 4109 sayılı kanun gereğince şartları taşıyan ve istenilen belgeleri hazırlayan asker ailelerine gerekli yardımı yapmak,
İlçede yaşayan dar gelirli ailelerin, el emeği ürünlerini değerlendirmek için sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak pazarlanması,
Yoksul vatandaşların ihtiyacının karşılanması için aşevi açılması ve işletilmesi veya işlettirilmesi,
Göç, sosyal adaletsizlik, etnik ve kültürel çatışma, ahlaki çöküntü, rüşvet ve yolsuzluklar, kültürel yozlaşma, hızlı nüfus artışı, sosyal etkinliklerin azlığı gibi sosyal sorunların tespiti yönünde çalışmalar yapılması.

Kültür ve Sanat İşleri:

Başkanlıkça gençlerin eğitim, kültür, bilim, sanat ve spor dallarında desteklenmesi amacıyla düzenleyeceği yarışmaların organizasyonunu ilgili müdürlüklerle beraber gerçekleştirir,
Resmi, milli ve dini günlerde yapılacak olan etkinliklerin planlanması ve organizasyonunu yapar, topluma mal olmuş kişiler için anma törenleri, önemli gün ve haftalara ait etkinliklerin düzenlenmesi,
Halkın sinema, tiyatro, festival ve sanatsal etkinliklere olan ilgisini artırmak amacıyla organizasyonlar yapar,
Eğitim kurumları ile birlikte çeşitli yarışmalar, seminer, konferans, tiyatro vb. etkinlikleri düzenler,
Tarihi ve kültürel mekânlara geziler düzenleyerek bu yerlerin tanıtımına katkıda bulunur,
Türk tarih, bilim ve sanat alanlarında tanınmış şahsiyetlerle ilgili ulusal ve uluslar arası tanıtıcı panel, söyleşi, tiyatro, sempozyum, ödüllü yarışma vb. etkinlikler gerçekleştirir,
Yurt içinde ve yurt dışında basılmış, okuyucuya faydalı yayınları, Türk kültürü ile ilgili yazma eser ve belgeleri ve diğer kütüphane malzemelerinin temin edilmesi,
Gerektiğinde, millî kültürümüzün yazılı belgeleri, fikir, sanat ve edebi eserler ile turizm ve tanıtım amaçlı yayınların hazırlanması,
Kültürel hayata katkıda bulunma amacına yönelik, çeşitli konularda kitap, broşür, dergi, afiş hazırlatılması,
Millî varlıklarımızın yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması amacıyla film gösterileri ve festivallerin düzenlemesi,
Halk kültürü, halk edebiyatı ve tiyatrosu, gelenek, görenek ve inançları, halk müziği ve oyunları, sanatları, mutfağı, giyim, kuşam ve süsleme gibi bütün dallarında araştırma, derleme, inceleme yapılması,
Belediye sınırları içerisinde çeşitli şenlikler ve festivaller organize edilmesi,
Klasik, çağdaş ve geleneksel sanat akımlarının takip edilerek, ilçemizdeki sanat faaliyetlerinin milli kültür ve çağdaş anlayışa uygun olarak yürütülmesi ve yayılması, vatandaşların bu yönden bilgi sahibi olması için gerekli çalışmaların yapılması
Geleneksel süsleme ve el sanatlarının yaşatılması için gerekli çalışmaların yapılması.

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler:

Yazışmaları takip etmek, havale edilen evrakların yasal sürelerinin takibini sağlamak ve gerekli tenkitleri yerine getirmek,
Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Müdüriyet ve Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesini sağlama yetkisine sahiptir,
Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Müdüriyet Makamına önerilerde bulunma yetkisine sahiptir.
Birimde yürütülen tüm faaliyetleri kendi yetki ve sorumluluğu çerçevesinde koordine etmek, planlamak ve programlamak,
Müdür tarafından verilen diğer görevleri ifa etmek,
Evrakların usulüne uygun havale edilmesi, takip ve gerektiğinde ilgiliye bilgi vermek,
İvedi ve günlü evrakların zamanında yetkili kişiye ulaşmasını sağlamak,
Birimin iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasından, kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden sorumludur,
Evrakların dosyalandırılarak arşivlendirilmesi işlemlerini takip etmek,
Birim ile üst amirleri arasındaki koordinasyonu sağlamak,
Müdürlüğün aylık faaliyetinin hazırlanmasını sağlamak,
Yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından müdüre karşı sorumludur.
Kendine verilen işleri, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürütüp, süresinde bitirilmesini sağlar,
Uygulamada eksiklik ve aksaklıkları giderici tedbirler alır, uygulama birliğini sağlar ve personeller arasındaki görüş farklılığından doğan anlaşmazlıkları giderir.

Basın, Yayın İşleri:

İlçenin kültürel ve tarihi zenginliklerini fotoğraf, film, video, cd, ses kasetleri vb. yöntemlerle değerlendirmek, turizm oluşumuna katkıda bulunmak,
Gazete, mecmua ve mevzuatla ilgili yayınlar, diğer neşriyatın satın alınması ve resmi gazete ile diğer bazı süreli yayınların abone yenileme işlemlerini yürütmek,
Aylık basın analiz dosyasının hazırlanması ve www.cinar.bel.tr adresi ile tüm web kullanıcılarına elektronik ortamda aynı hizmetlerin sunulmasını sağlamak,
Yerel, ulusal ve uluslararası televizyon kanallarının izlenmesi, Başkanlık Makamı ile ilgili birimlere ait haber ve benzeri görüntülerin derlenerek ilgili yerlere sunulmasını sağlamak,
Belediye icraatlarının ve faaliyetlerinin muhabirler, kameramanlar, fotoğrafçılar ve gerekli teknik ekipmanlarla izlenmesi, derlemelerin görsel ve basının materyalleri haline getirilmesi ve dağıtımını yapmak,
Belediye sınırları içerisinde Başkanlığımıza bağlı (meydan, cadde, sokak, bulvar, park bahçeler, mezarlıklar, kültürel mekânlar, köprüler, tarihi yerler vb.) yerlerde yapılan film çekimleri için gelen başvuruların değerlendirilip izin verilmesi işlemlerini yürütmek.

Gençlik ve Spor İşleri:

Vatandaşlarımıza sağlıklı yaşam bilgileri verilmesi uygulama örnekleri sunulması ve tüm vatandaşlarımızın katılımına açık spor aktivitelerinin düzenlenmesi,
Halka açık mekânlarda “spor etkinlikleri” düzenlenmesi, eğitmenlik hizmeti verilmesi,
Mevcut spor sahaları ve salonlarının kullanım verimliliğinin arttırılması ve korunması,
İhtiyaç duyulan noktalarda spor sahaları açılması için çalışmalar yapılması,
Tüm öğrencilerimizin yararlanabilmesi amacıyla okullarımıza ve amatör spor kulüplerine spor malzemeleri temin edilmesinin sağlanması,
Çeşitli dallarda ödüllü spor müsabakaları düzenlenmesi,
Yaz spor okulları düzenlenmesinin sağlanması.

Gelen - Giden Evraka Yapılacak İşlemler

MADDE 11-

Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır, yetkili tarafından havale edilir. Personel, yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
Gelen ve giden evrak, ilgili kayıt defterine tarih ve sayılarına göre kaydedilir. Müdürlük dışına yazılan evrak, zimmetle ilgili birime teslim edilir.

Arşivleme ve Dosyalama

MADDE 12-

Müdürlükçe yapılan tüm yazışmaların birer örneği konularına göre ayrı ayrı klasörlerde arşivlenir.
Dosyalama işlemi konularına göre ayrı ayrı yapılır.

-    Gelen evrak dosyası
-    Giden evrak dosyası

Müdürlükte işlem gören plan, proje ve ruhsatların yılına ve sayısına göre tespiti.

Yazışma

MADDE 13- Belediye birimleri arasındaki yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür. Belediye dışı yazışmalar Başkan ya da Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

Personelin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 14- Müdürlük emrinde görevli personeller, kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirilerini ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

Hizmetlerin icrası

MADDE 15- (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü hizmetlerinin icrası aşağıda gösterilmiştir.

Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek gereği için ilgililerine verilir.
Görevin planlanması: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki çalışmalar, müdür ve Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler personeli tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.
Görevin icrası: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

İşbirliği ve koordinasyon

MADDE 16- (1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon;

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon müdür tarafından sağlanır,
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre verilir,
Müdür dosyadaki evrakları havale eder ve ilgililere iletir,
Birimlerde görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

(2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Valilik ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel ve müdürün parafı ile Belediye Başkanı veya ilgili Başkan yardımcısı imzası ile yürütür.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetim, Sicil ve Disiplin

Müdürlük içi denetim

MADDE 17– (1) Müdürlük denetimi gerek görüldüğünde müdür tarafından da yapılır,

Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur,
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

Personel sicil ve özlük dosyaları

MADDE 18- (1) Devlet memurlarının liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde özlük ve sicil dosyaları başlıca dayanaktır.

Disiplin cezaları

Madde 19- (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün çalışan tüm personelle ilgili disiplin işlemlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütür.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 20- (1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

Yürürlük
MADDE 21- (1) Bu yönetmelik, Belediye Meclisinin onayından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 22- (1) Bu yönetmelik hükümleri, Başkan tarafından yürütülür.