Hukuk İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği
Tarih : 218 defa incelendi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇINAR BELEDİYE

B A Ş K A N L I Ğ I

HUKUK İŞLERİ

GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

 

ÇINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HUKUK İŞLERİ

GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Hukuk İşlerinin görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Hukuk İşlerinin kuruluş, görev, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen,

Belediye  : Çınar Belediyesini,
Başkan     : Çınar Belediye Başkanını,
Meclis      : Çınar Belediye Meclisini,
Encümen : Çınar Belediye Encümenini,
Birim       : Hukuk İşleri Birimini,
Avukat     : Birim Yetkilisini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Görevleri

Kuruluş

MADDE 5- (1) 3223 sayılı yasa ile kurulan ilçemizde, Hukuk İşleri Birimi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48’inci maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak kurulmuştur.

Hukuk İşleri Biriminin görevleri

MADDE 6- (1) Birimin görevleri:

Belediye'nin amaçları, prensip ve stratejileri doğrultusunda bağlı bulunulan mer'i mevzuat ile Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Belediye'nin kamu tüzel kişiliğinin tüm hukuksal sorunlarına; yürürlükteki Anayasa, yasalar, tüzükler ile yönetmeliklere göre Belediye Başkanı'nca verilen yetki sınırlan içinde çözümler getirmekten, Belediye Başkanı adına tüm yargı mercilerinde, Belediye tüzel kişiliğini temsil etmekten, açılan davalarda gerekli savunmaların hazırlanmasını sağlamaktan, Belediye Başkanı adına ait her türlü idari tasarruf ve hukuksal işlemlerin hukuka uygunluğunu sağlamaktan, Belediye faaliyetlerine ilişkin olarak ortaya çıkan yasal sorunlarda ilgililere hukuk danışmanlığı yapmaktan; Kurumun yasal takibe intikal eden alacaklarını en seri şekilde tahsil etmek amacıyla ilgili hukuk ve ceza davalarıyla, icra takiplerini ve tüm hukuki işlemlerin yürütülmesini sağlamaktan; ilgili yasalar ve mevzuat çerçevesinde kurum menfaatlerini gözeterek belirlemekten, sorumludur.

Belediye Başkanı'nın ve/veya Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında yukarıda özetle belirtilen görevlerin ifa ve icrası bağlamında:

Belediye'nin tüm hukuksal sorunlarına; yürürlükteki mer'i mevzuata göre Belediye Başkanı tarafından verilen vekâletnamede saptanan sınırlar içerisinde gereken özen ve çabuklukla çözümler sağlamak,
Belediye Başkanınca verilen vekâletnamedeki sınırlar içinde Belediye Başkanı adına Yargı mercileri, Hakemler, İcra Daireleri, Noterlikler nezdinde Belediye tüzel kişiliğini temsil etmek,
Tüm yargı mercileri, hakemler, icra daireleri ile noterlerden yapılacak tebliğlerin Belediye Başkanı adına alınmasını, ilgili mercilere iletilmesini, ilgili mercilerin verecekleri bilgi üzerine hukuksal olarak gerekli işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak,
Belediye faaliyetlerinin hukuka uygunluğunu temin için; Başkanlık Makamınca veya Başkanlık Makamının uygun gördüğü diğer idari birimlerce sorulan hususlar hakkında istişari mahiyette (yazılı ya da sözlü) hukuki görüş bildirmek,
Kurumun adli ve idari makamlarla hukuki konulardaki iletişimini sağlamak,
Mer'i mevzuattaki gelişmelerin sürekli takip edilmesini, Belediye'yi doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren mer'i mevzuattaki değişiklikler hakkında ilgili bölümlerin bilgilendirilmesini sağlamak,
Belediye'yi, kanuni takibe intikal eden alacaklarla ilgili olarak, adli mercilerde temsil edilmesini sağlamak,
Belediye aleyhindeki mahkeme kararlarının temyiz edilmesinde fayda görülmemesi halinde, keyfiyetin Belediye Başkanı takdirine sunulmasını alınacak onay doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak,
Kanuni takibe intikal etmiş alacaklarla ilgili dava ve icra takip işlemlerinin her birisi için ayrı dosya tutulmasını sağlamak,
Belediye tarafından açılan veya Belediye aleyhine açılmış adli, idari ve vergi mahkemelerindeki her türlü davanın takibini yaparak sonuçlandırmak,
Belediye aleyhine yapılan icra takiplerine gerekli hallerde süresinde itiraz etmek, gerekli kararların alınması için süresinde müracaat etmek ve Belediye alacakları için icra takibinde bulunmak,
Duruşmalı yapılan tüm yargı safahatlarında bulunmak ve keşiflere katılmak,
Takibinde kamu yararı görülmeyen dosyaları Başkanlık onayı alarak ve gerekli hukuki prosedürü izlenerek kapatmak,
Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunmak, verilen kararları uygulamak,
Birime gelen tüm evrakın ilgililere usulünce iletilmesini sağlamak,
Ekonomiklik, üretkenlik, yüksek verimlilik ve performans artırıcı etki oluşturmak amacıyla mer'i mevzuat ve stratejik hedefler çerçevesinde dış hizmet alım yoluyla yapılması mümkün olan hizmetleri uzman özel ve/veya tüzel kişilere usulüne uygun yaptırmak,
Çınar Belediyesinin bilumum hukuki mesele ve ihtilafları ile ilgili işleri gereken özen ve çabuklukla yaparak hizmetlerin planlı, programlı, etkin ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak,
Mer'i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teşkilat, Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Teşkilat

MADDE 7- (1) Hukuk İşleri idari teşkilatı 1 Avukattan oluşur.

Personelin unvan ve nitelikleri

MADDE 8- (1) Hukuk İşlerine atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

a) Avukat: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin hükümleri ve “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

Avukatın görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 9- Birimde görevli avukat, kendisine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdür.

Başkanlık Makamından ve Hukuk İşleri Müdürü tarafından incelenmesi istenilen konularda hukuki görüş bildirmek,
Kendilerine verilen evrak, dava ve icra dosyalarını öncelikle usul yönünden inceleyerek gerekli önlemleri almak, dava ve icra takiplerini zamanında görevli ve yetkili merciiler nezdinde açılmasını sağlamak, takip etmek, sonuçlandırmak,
Verilecek işleri, etkinlik ve verimlilik esaslarına göre zamanında yapmak,
Karara bağlanmış davalar hakkında temyizinde fayda görülmeyenler (bozma sonrası aleyhe usuli kazanılmış hak doğan davaların temyiz edilmemesinin avukatın mesleki yetkileri içerisinde olduğu gözetilerek) için teklifte bulunmak,
Kurum aleyhine kesinleşmiş davalarda hak sahipleri tarafından talep edildiğinde mahkeme kararı gereğinin yerine getirilmek üzere işlem yapılmasını istemek.
Takip ettikleri dava ve icra dosyaları ile ilgili olan Yazı işleri servisi (büro) personelin çalışmalarını kontrol ederek, dosyaların muntazam bir şekilde tutulmasını, Yazı İşleri ve Mahkeme ve icra daireleri kalem işlerinin yerine getirilip getirilmediğini takip ve kontrol etmek,
Dava açılması öngörülen konu havale edildiği taktirde zamanında incelenmesini yapmak dava açılmasında fayda olmadığı sonucuna varıldığı takdirde bu husus da gerekli onay alınmak üzere teklifte bulunulmasını istemek,
Görevlendirildiği dava ve icra takiplerini mevzuat hükümlerine uygun şekilde kendi mesleki sorumluluğunda takip etmek, iş durumu, görev gereklilikleri, mesleki mazeretler vb. nedenlerin gerektirdiği hallerde ise kurumun diğer avukatları ile mesleki yardımlaşma yapılmasını teklif etmek,
 Yetki ve iş durumu, mesleki gereklilikler vb. nedenlerle iş ve duruşmalarını programlama ve bunun sonucu duruşmalara katılıp katılmama avukatın mesleki yetkilerinde olmakla birlikte, hukuki açıdan davanın esasına ilişkin hak kaybına yol açabilecek duruşmalar için mesleki yardımlaşma azami hassasiyet göstermek, buna rağmen mazeret verilmesi gerektiğinde Hukuk işleri müdürünü haberdar etmek,
Hukuk İşleri Birimince uygun görülen toplantı ve komisyonlara hukuki konularla sınırlı istişari görüş vermek üzere katılmak,
Davaların takibi için birimler arası yazışmalar yapmak,
İcra dosyalarını sürekli olarak tetkik ederek, ödemelerin kayıtlara intikalini sağlamak, tahsilât yapılmasını temin etmek, tahsili mümkün olmayanlar için aciz vesikası alınmasını sağlamak,
Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genelgeler ve Avukatlık meslek kuralları gereğince yapılması gereken ve Hukuk İşleri Müdürü tarafından verilen diğer mesleki görevleri yapmak,
Bu yönetmelikte belirtilen görevlerin etkin ve verimli olarak yerine getirilmesinden sorumludur.
Mevzuatın verdiği hak ve yetkilere sahiptir. Bu hak ve mevzuatın tayin ettiği sınırlar ve usuller çerçevesinde kullanır.

Gelen - Giden Evraka Yapılacak İşlemler

MADDE 10-

Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır, yetkili tarafından havale edilir. Personel, yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
Gelen ve giden evrak, ilgili kayıt defterine tarih ve sayılarına göre kaydedilir. Müdürlük dışına yazılan evrak, zimmetle ilgili birime teslim edilir.

Arşivleme ve Dosyalama

MADDE 11-

Müdürlükçe yapılan tüm yazışmaların birer örneği konularına göre ayrı ayrı klasörlerde arşivlenir.
Dosyalama işlemi konularına göre ayrı ayrı yapılır.

-    Gelen evrak dosyası
-    Giden evrak dosyası

Müdürlükte işlem gören plan, proje ve ruhsatların yılına ve sayısına göre tespiti.

Yazışma

MADDE 12- Belediye birimleri arasındaki yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür. Belediye dışı yazışmalar Başkan ya da Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

Hizmetlerin icrası

MADDE 13- (1) Hukuk İşlerindeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

a) Görevin kabulü: Birime gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek gereği için ilgililerine verilir.

b) Görevin planlanması: Birimdeki çalışmalar, müdür ve büro sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

c) Görevin icrası: Birimin tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

İşbirliği ve koordinasyon

MADDE 14- (1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon;

Hukuk İşleri ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon müdür tarafından sağlanır,
Hukuk İşleri Birimine gelen tüm yazılar göre dosyalanır,
Avukat evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

(2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon; Hukuk İşleri Birimi, Valilik ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu avukatın parafı ile Belediye Başkanının imzası ile yürütür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 15- (1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu yönetmelik, Belediye Meclisinin onayından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu yönetmelik hükümleri, Başkan tarafından yürütülür.