Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Yönetmeliği
Tarih : 213 defa incelendi

ÇINAR BELEDİYE

B A Ş K A N L I Ğ I

 

EMLAK ve İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

ÇINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EMLAK ve İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün kuruluş, görev, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen,

Belediye                 : Çınar Belediyesini,
Başkan                   : Çınar Belediye Başkanını,
Başkan Yardımcısı : Belediye Başkan Yardımcısını,
Meclis                    : Çınar Belediye Meclisini,
Encümen                : Çınar Belediye Encümenini,
Müdürlük               : Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünü,
Müdür                    : Emlak ve İstimlâk Müdürünü, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Müdürlüğün Görevleri

Kuruluş

MADDE 5- (1) 3223 sayılı yasa ile kurulan ilçemizde, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48’inci maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak Belediye Meclisi’nin 04.05.2009 tarih ve 29 sayılı kararıyla kurulmuştur.

Müdürlüğün görevleri

MADDE 6- (1) Müdürlüğün görevleri:

Belediye adına kayıtlı olan gayrimenkullerin takip ve tesciline dair işlemlerin yürütülmesini sağlar,
Belediyemize ait gayrimenkullerin tespit edilerek özel ve tüzel kişiler tarafından işgal ettirilmemesini sağlar,
Belediyeye ait gayrimenkullerin özel ve tüzel kişilere 2886 sayılı yasanın ilgili maddeleri gereğince kiraya verilmesini sağlar,
Diğer kamu kurumlarına ihtiyaç halinde gayrimenkul tahsis edilmesi intifa ve irtifak haklarının verilmesini sağlar,
Belediyeye ait gayrimenkullerin ihtiyaç durumunda özel ve tüzel kişilere kanunlar çerçevesinde satılması, işlerini takip eder, (2886 sayılı yasa, 3194 sayılı yasanın 15’inci, 16’ncı ve 17’nci maddesi ve 3194 sayılı yasanın 18’inci maddesi neticesinde belediyenin hissedar olduğu parseller).
 Belediyenin ihtiyacı halinde özel ve tüzel kişilerden gayrimenkul satın alır,
Belediyenin ihtiyacı durumunda özel ve tüzel kişilerden gayrimenkul kiralanması, trampa yapılması intifa ve irtifak tesisi yapılması işlerini yapar,
Belediye tasarrufunda olan kamuya ait gayrimenkullerde bulunan işgalleri tespit ederek fuzuli işgalciye ecri misil tahakkuk ettirir veya 2886 sayılı yasanın 75’inci maddesine göre tahliye edilmesi için Zabıta Amirliğine bilgi verir,
Belediyemize ait kiracı ve ecrimisilcilerin kira ve ecri misil bedellerinin tespit edilerek takip ve tahsilât edilmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne bilgi verir,
İmar planlarında meydan, yol, otopark, park gibi kamu hizmetlerine ayrılan yerlerin 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı yasa gereğince program dâhilinde istimlâklerinin yapılmasını sağlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teşkilat, Personelin Nitelikleri, Görev Yetki ve Sorumlulukları

Teşkilat

MADDE 7- (1) Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü idari teşkilatı müdürden oluşur.

Personelin unvan ve nitelikleri

MADDE 8- (1) Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne atanacak personelin unvanı ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

a) Emlak ve İstimlâk Müdürü: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin hükümleri ve “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri, yetki ve sorumlulukları:

Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder,
Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,
Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,
Müdürlüğün sevk idare ve disiplininden sorumludur,
Personeli arasında yazılı görev dağılımını yapar,
Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup, memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,
Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar,
Müdürlük bünyesinde görev yapan birimlerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar,
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar,
Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir,
Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verir, tedbirler alır ve uygulatır,
Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur,
Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisine sahiptir,
Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşir,
5393 sayılı kanunu ve diğer belediye mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

Gelen - Giden Evraka Yapılacak İşlemler

MADDE 10-

Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır, yetkili tarafından havale edilir. Personel, yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
Gelen ve giden evrak, ilgili kayıt defterine tarih ve sayılarına göre kaydedilir. Müdürlük dışına yazılan evrak, zimmetle ilgili birime teslim edilir.

Arşivleme ve Dosyalama

MADDE 11-

Müdürlükçe yapılan tüm yazışmaların birer örneği konularına göre ayrı ayrı klasörlerde arşivlenir.
Dosyalama işlemi konularına göre ayrı ayrı yapılır.

-    Gelen evrak dosyası
-    Giden evrak dosyası

Müdürlükte işlem gören plan, proje ve ruhsatların yılına ve sayısına göre tespiti.

Yazışma

MADDE 12- Belediye birimleri arasındaki yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür. Belediye dışı yazışmalar Başkan ya da Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

Hizmetlerin icrası

MADDE 13- (1) Emlak ve İstimlâk Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak kaydedilerek gereği yapılır.
Görevin planlanması: Emlak ve İstimlâk Müdürlüğündeki çalışmalar, müdür tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.
Görevin icrası: Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü kendisine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

İşbirliği ve koordinasyon

MADDE 14- (1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon;

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon müdür tarafından sağlanır,
Müdürlüğe gelen tüm yazılar toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra gereği yapılır,
Müdür evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

(2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon; Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, Valilik ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, müdürün parafı ile Belediye Başkanı veya ilgili Başkan yardımcısı imzası ile yürütür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 15- (1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu yönetmelik, Belediye Meclisinin onayından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu yönetmelik hükümleri, Başkan tarafından yürütülür.