İmar ve Şehircilik Yönetmeliği
Tarih : 452 defa incelendi

ÇINAR BELEDİYE

B A Ş K A N L I Ğ I

 

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

 

 

 

 

 

ÇINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün kuruluş, görev, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen,

Belediye                   : Çınar Belediyesini,
Başkan                     : Çınar Belediye Başkanını,
Başkan Yardımcısı   : Belediye Başkan Yardımcısını,
Meclis                      : Çınar Belediye Meclisini,
Encümen                  : Çınar Belediye Encümenini,
Müdürlük                 : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü,
Müdür                      : İmar ve Şehircilik Müdürünü,
Şef                            : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ilgili Şefliklerini,
Personel                   : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çalışanlarını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Müdürlüğün Görevleri

Kuruluş

MADDE 5- (1) 3223 sayılı yasa ile kurulan ilçemizde, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48’inci maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak Belediye Meclisi’nin 04.05.2009 tarih ve 29 sayılı kararıyla kurulmuştur.

(2) Çınar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; Yapı Kontrol ve Ruhsat Şefliği birimlerinden oluşur.

Müdürlüğün görevleri

MADDE 6- (1) Müdürlüğün görevleri:

Uygulama imar planlarına göre gayrimenkul sahiplerinin talepleri üzerine imar durumu düzenlenmek,
İmar durumu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda proje onayı yaparak yapı ruhsatı düzenlemek,
Tesisat projelerinin onaylanması ve ısı yalıtım raporunun verilmesi,
Ruhsat müddeti dolmuş yapılar için ruhsat temditti yapmak ve muvakkat inşaat izni verilmesi için encümene gönderilmesini sağlamak,
Hatalı hafriyat ve tehlikeli yapılarla ilgili mevzuat hükümlerini Yapı Kontrol Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışmak,
Müteahhitlerin ve yapı denetim firmalarının sicillerinin tutulması.
İfraz, tevhid, yola terk ve sınır düzeltmesi işlemleriyle ilgili Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünce hazırlanan encümene teklif belgesini imar planı ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda inceleyerek karar alınmak üzere encümene havale etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Nitelikleri, Görev Yetki ve Sorumlulukları

Teşkilat

MADDE 7- (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü idari teşkilatı müdür, şef ve büro personelinden oluşur.

(2) Büroların sayı ve görevlerini belirlemede Başkanlık Makamının uygun görüşü üzerine müdür yetkilidir.

Personelin unvan ve nitelikleri

MADDE 8- (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

İmar ve şehircilik müdürü: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin hükümleri ve “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.
Şef: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin hükümleri ve “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.
Personel: Memur, işçi ve sözleşmeli çalışan tüm personeli kapsar.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri, yetki ve sorumlulukları:

Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder,
Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,
Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,
Müdürlüğün sevk idare ve disiplininden sorumludur,
Personeli arasında yazılı görev dağılımını yapar,
Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup, memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,
Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar,
Müdürlük bünyesinde görev yapan birimlerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar,
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar,
Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir,
Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verir, tedbirler alır ve uygulatır,
Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur,
Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisine sahiptir,
Disiplin amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verir,
Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapar, rastlayacağı aksaklıkları giderir,
Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenler, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunur,
Birimdeki tüm görevlerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapar,
Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşir,
5393 sayılı kanunu ve diğer belediye mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

Müdürlüğe bağlı şeflik ve görevleri

MADDE 10- (1) Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

Bağlı şeflik ve büroları: İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı İmar ve Şehircilik Şefliği görev yapmakta olup, şefliğin görevleri ile bu görevleri yapmakla yükümlü bağlı bürolar aşağıda gösterilmiştir.

Şefliğin görevleri:

Büroda çalışan memurların ve yardımcı personelin devamlılığını takip etmek yetkisine sahiptir, büroda çalışan memurların düzenli çalışmalarını sağlamak ve denetlemek, disiplini sağlamak,
Yazışmaları takip etmek, havale edilen evrakların yasal sürelerinin takibini sağlamak ve gerekli tenkitleri yerine getirmek,
Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Müdüriyet ve Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesini sağlama yetkisine sahiptir,
Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Müdüriyet Makamına önerilerde bulunma yetkisine sahiptir,
Kendisine bağlı memurları yönetmek, öneri ve talimat verme yetkisine sahiptir,
Büroda yürütülen tüm faaliyetleri kendi yetki ve sorumluluğu çerçevesinde koordine etmek, planlamak ve programlamak,
Müdür tarafından verilen diğer görevleri ifa etmek,
Evrakların usulüne uygun havale edilmesi, takip ve gerektiğinde ilgiliye bilgi vermek,
İvedi ve günlü evrakların zamanında yetkili kişiye ulaşmasını sağlamak,
Büronun iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasından, kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden sorumludur,
Evrakların dosyalandırılarak arşivlendirilmesi işlemlerini takip etmek,
Büro ile üst amirleri arasındaki koordinasyonu sağlamak,
Müdürlüğün aylık faaliyetinin hazırlanmasını sağlamak,
Yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından müdüre karşı sorumludur,
Kendine verilen işleri, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürütüp, süresinde bitirilmesini sağlar,
Resmi kurum ve kuruluşlar ile belediyenin müdürlükleri arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak üzere resmi yazışmalara müdürden önce imza atar,
Uygulamada eksiklik ve aksaklıkları giderici tedbirler alır, uygulama birliğini sağlar ve personeller arasındaki görüş farklılığından doğan anlaşmazlıkları giderir.

Yapı Kontrol ve Ruhsat Şefliğinin Görevleri:

Yapı sahibi, sınırları belirlenmiş arsa üzerine, yapılacak yapının ya da yapıların aplikasyonunu, harita mühendisine yaptırdıktan sonra belediyeye müracaat eder.
Yapı Kontrol Birimi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordineli çalışarak kontrolünü yapar, aplikasyon vizesini onaylar. Böylelikle, hazırlanan yapı yeri uygulama krokisinin, karşılıklı onayı ile yapımına izin verir.
Yapı sahibi, temel demir montajı yapılan yapı için, temel betonunu dökmeden önce belediyeye yazılı olarak müracaat eder. Yapı Kontrol Birimi, demir montajının uygulama projesine uygun yapılıp yapılmadığını tutanakla belirler. Uygun ise veya uygun hale getirilmesi halinde beton dökme ve inşaata devam etme iznini verir. Temel kontrolü yapılıp vizesi alınmadan yapılan yerlerin, üst katların yapımına izin vermez.
Yapı sahibi, su basman kotu seviyesindeki döşeme betonunu döktürdükten sonra, fenni mesulün de onayını alarak demir tutanaklarının ekli olduğu dilekçe ile belediyeye müracaat eder. Yapı Kontrol Birimi uygun olup olmadığını tespit ederek uygun ise su basman vizesini yapar. Uygun değilse inşaatın devamına izin vermez ve İmar Kanununun 32 ve 42’nci maddelerine göre işlem yapar. Gerekli görüldüğü takdirde beton numunesi raporu ister.
Yapının fenni mesulü ve varsa şantiye şefi, demir kontrolünü yapar ve bu durumu, hepsinin imzasını içeren bir tutanakla belirler. Ayrıca yapının ısı yalıtım projesine göre uygun yapılıp yapılmadığını denetleyerek bir rapor hazırlar. İlgili fenni mesul, yapının kaba inşaatı ikmal edilip sıvaları yapılmadan önce belediyeye müracaat eder. Yapı Kontrol Birimi uygun olup olmadığını inceleyerek kaba inşaat ve ısı yalıtım vizesini yapar. Gerekli görüldüğü takdirde beton numunesi raporu ister.

Yapı Kontrol İşleri:

Yapı ruhsatı alınmasından itibaren yapının, fenni sorumluluğunu alan mühendislerin, yapıyı ruhsat ve eklerine uygun olarak yaptırmasını kontrol ederek gerekli vizelerini yapar.
Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, müteahhidine ve fenni mesulüne İmar Kanunun 42’nci maddesine göre işlem yapar.
Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan binalarda İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem yapar.
Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar için İmar Kanununun 39’uncu maddesine göre işlem yapar.
Arsalarda, evlerde vb. yerlerde umumun sağlık ve selameti için İmar Kanununun 40.maddesine göre işlem yapar.
Yapı kullanma izin işlemlerini İmar Kanununun 30’uncu maddesine göre yerine getirir.
Sözlü, yazılı ve iletişim yoluyla gelen şikâyetleri değerlendirir ve sonuçlandırır.
Haftalık programlar dâhilinde arazi kontrollerini, iskân için yerinde kontrol işlemini, aykırı yapılmış ve kararı çıkmış yapıların yıkım işleminin gerçekleştirilmesini ilgili birimden talep eder.
Lüzumu halinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulmak üzere proje ve suret tasdiki yapar.
İlgili birimlerde işlem gören dosyaların birer suretini teslim alarak arşivler ve gerektiğinde görevli personele, istenen dosyayı imza karşılığı verir, işi bitince teslim alır.

İnşaat Ruhsat İşleri:

İmar durumu ve proje öncesi istikamet krokisine göre projeleri inceler,
Belediye Gelirleri Kanunu ile Belediye Meclisinin harç ve ücret tarifesi uyarınca inşaat ruhsat harçlarını hesaplar ve tahakkuk ettirir.
Yapılacak yapının, tapusunu, aplikasyon krokisini, plan örneğini, imar durumunu, proje öncesi istikamet krokisini, numarataj belgesini, ilgili mühendis odalarından ve ilgili kurumlardan onaylı mimari, statik, elektrik ve sıhhi tesisat projelerini, jeolojik ve jeofizik zemin etüt raporunu, proje ve fenni mesullere ait sicil durum belgelerini, taahhütnamelerini ve gerekli görüldüğü takdirde ilgili yönetmelikte belirtilen diğer belgeleri ister, inceler ve inceleme sonucunda eksik görülmezse inşaat ruhsatını düzenler.
Düzenlenen inşaat ruhsatlarını gerek bilgisayar ortamında gerekse dosyalama şeklinde arşivini düzenler.
Vatandaşın talebi üzerine Kat İrtifakı kurulmak üzere proje ve suret tasdiki yapar.
İlgili meslek odalarına, SGK’ya ve TÜİK’e, aylık inşaat ruhsatlarının birer suretlerini gönderir.
Talep edildiği takdirde, arşiv kayıtlarında mevcut bulunan önceden alınmış inşaat ruhsatlarının birer suretini ilgiliye verir.
İnşaat ruhsatı almak için belediyeye gelen vatandaşa “İnşaat ruhsatının düzenlenebilmesi için gerekli evraklar ” başlığı altında doküman verilerek yardımcı olur.
Ruhsatlı olarak devam eden inşaatlarda, tadilat ruhsatı almayı gerektirmeyen değişiklikleri proje üzerine işleyerek onaylar.

Yapı Kullanma İzni İşleri

İnşaat Ruhsatı alınmış ve inşaatı tamamlanmış her türlü işyeri ve konut birimlerinin, ilgililerin yazılı istemleri üzerine, onaylı proje ve eklerine göre yerinde kontrolünü yapar, fenni mesullerin iş bitirme belgelerini, gerekli olan Tedaş, sığınak, asansör ve yangın merdiveni raporlarını, ilgili vergi dairesinden ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ilişik kesme yazısını ister, inceler ve genel iskân raporunu düzenler.
Genel İskân Raporu düzenlenen binaya ait bağımsız birimlerin ayrı veya toplu olarak kullanma izinlerini tanzim eder.
Yapı Kullanma İzni harç ve ücretlerini tahakkuk ettirir.
Banka ve şahısların Ekspertiz Raporu talebi halinde yerinde proje ve imalat kontrolü yapar ve sonuçlandırır.
İlgili meslek odalarına, SGK’ya ve TÜİK’e, aylık kullanma izin belgelerinin birer suretlerini gönderir.
Talep edildiği takdirde, arşiv kayıtlarında mevcut bulunan önceden alınmış kullanma izin belgelerinin birer suretini ilgiliye verir.
Düzenlenen kullanma izni belgelerini gerek bilgisayar ortamında gerekse dosyalama şeklinde arşivini düzenler.
İnşaat ruhsatı alınmış olup ve de inşaatı tamamlanmış olan fakat kullanma izni alınmamış yapıları diğer ilgili birimlerin yardımıyla tespit ederek vatandaşın kullanma iznini almasını sağlar.
Yapı Kullanma İzin Belgesini düzenlemeden önce gerekli olan su basman ve diğer vizelerin yapılıp yapılmadığını kontrol eder.
Talep edildiği takdirde, kısmen tamamlanmış binalarda, ortak alanların inşa edilerek tamamlandığının ve binada gerekli emniyet tedbirlerinin alındığının kontrolünü yaparak kısmi yapı kullanma izni düzenler.

Yapı Denetim İşleri

Gecekondu ve kaçak olarak başlanan yapıları tespit eder.
Tespit edilen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılan yapıların 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddelerine göre gereğini yapar.
Vatandaştan gelen şikâyetleri yerinde inceleyerek, kanun ve yönetmelik çerçevesinde vatandaşı bilgilendirir. Gerekli durumlarda yasal işlem yapar.
Kent estetiğini bozan, görüntü kirliliğine neden olan faktörlerin giderilebilmesi için ayrıca statik yönden tehlike arz eden yapıları tespit edip, gerekli teknik raporları hazırlatmak için üniversite, resmi kurumlar ve meslek odaları ile koordineli bir şekilde çalışır.
İnşaat süresince, yapı yerinde mal sahibinin, mimarının, statik ve tesisat proje müelliflerinin, müteahhidinin isimleri ile inşaat ruhsat numara ve tarihini içeren en az (0.75/1.00) metre boyutlarında bir levhanın asılıp asılmadığını denetler. Aksine davranışlarda sorumluluk yapı sahibine ve müteahhidine ait olduğu için İmar Kanununun 42’nci maddesine göre işlem yapar.
Kaçak binaların tespiti konusunda mahalle muhtarları, Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışır.
Belediye imkânlarıyla yıkımı mümkün olmayan yapıların yıkım işlemini ihaleye çıkarmak suretiyle yaptırır.
Belediye Encümeni tarafından yıkım kararı alınan yapıların, Fen İşleri Müdürlüğü ve gerekli görüldüğünde polis ve jandarmanın desteğiyle yıkımını yapar veya yaptırır.

Harita İşleri:

Onaylanan imar planları doğrultusunda arsa ve arazi düzenlemelerini yapmak veya yaptırmak, yapılan parselasyon planlarını inceleyerek encümen karar alması için, Başkanlık Makamına sunulmak üzere müdürlük makamına iletmek, onaylanan belgeleri tapuya tescil işlemlerinin sağlanması amacıyla gerekli kurumlara iletmek,
Resen veya talebe bağlı olarak parsellerin tevhid ve ifraz, yola terk, irtifak hakkı tesisi taleplerine ilişkin inşaat istikamet, kot kesit, kontur gabari ve ada revizyonu belgelerini hazırlamak, Encümen karar alması için, Başkanlık Makamına sunulmak üzere İmar Müdürlüğüne iletmek,
Halihazır haritaları yapmak veya yaptırmak,
İşlemi biterek kesinleşen parselasyon planlarının ve hâlihazır haritaların arşiv bürosunda usulüne uygun saklanmasını sağlamak,
Tescil işlemi biten, yeni oluşan ya da değişen ada parsel numaralarını imar durumu, yol kotu ve arşiv bürolarına gerekli düzeltmelerin yapılması için bildirmek,
Kamu kurum ve kuruluşları ve şahıslardan gelen yazı ve dilekçelere cevap vermek, tüm yazışmaların birim ve müdürlük ana arşiv dosyasında saklanmasını sağlamakla görevli ve yetkilidir.

Gelen - Giden Evraka Yapılacak İşlemler

MADDE 11-

Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır, yetkili tarafından havale edilir. Personel, yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
Gelen ve giden evrak, ilgili kayıt defterine tarih ve sayılarına göre kaydedilir. Müdürlük dışına yazılan evrak, zimmetle ilgili birime teslim edilir.

Arşivleme ve Dosyalama

MADDE 12-

Müdürlükçe yapılan tüm yazışmaların birer örneği konularına göre ayrı ayrı klasörlerde arşivlenir.
Dosyalama işlemi konularına göre ayrı ayrı yapılır.

-    Gelen evrak dosyası
-    Giden evrak dosyası

Müdürlükte işlem gören plan, proje ve ruhsatların yılına ve sayısına göre tespiti.

Yazışma

MADDE 13- Belediye birimleri arasındaki yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür. Belediye dışı yazışmalar Başkan ya da Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

Personelin görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 14- (1) Müdürlük emrinde görevli personeller, kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

Hizmetlerin icrası

MADDE 15- (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek gereği için ilgililerine verilir.
Görevin planlanması: İmar ve Şehircilik Müdürlüğündeki çalışmalar, müdür ve büro sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.
Görevin icrası: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

İşbirliği ve koordinasyon

MADDE 16- (1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon müdür tarafından sağlanır,
İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre verilir,
Müdür dosyadaki evrakları havale eder ve şefe iletir,
Şeflikte görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

(2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Valilik ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, şef ve müdürün parafı ile Belediye Başkanı veya Başkan yardımcısı imzası ile yürütür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim, Sicil ve Disiplin

Müdürlük içi denetim

MADDE 17- (1) Müdürlük denetimi gerek görüldüğünde müdür tarafından da yapılır,

Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur,
İmar ve Şehircilik Müdürü, Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

Personel sicil ve özlük dosyaları

MADDE 18- (1) Devlet memurlarının liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde özlük ve sicil dosyaları başlıca dayanaktır.

Disiplin cezaları

MADDE 19- (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çalışan tüm personelle ilgili disiplin işlemlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütür.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 20- (1)Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

 

Yürürlük

MADDE 21- (1) Bu yönetmelik, Belediye Meclisinin onayından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22- (1) Bu yönetmelik hükümleri, Başkan tarafından yürütülür.